Telefon: (095) 755 27 39 | Email: biuro@zgmsulecin.pl

Logo

RODO

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych – RODO

Realizując obowiązek informacyjny, wynikający z Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) nazywane RODO, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Sulęcinie informuje:

Administratorem Pani/Pana danych jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Wincentego Witosa 30A w Sulęcinie.

Kontakt z administratorem możliwy jest:

 • za pomocą poczty elektronicznej: biuro@zgmsulecin.pl
 • pisemnie na adres administratora: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Wincentego Witosa 30 A, 69-200 Sulęcin
 • osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zakładu

Cele przetwarzania

Dane przetwarzane są w celu realizacji zadań powierzonych w ramach zarządzania:

 • zasobami Gminy Sulęcin w tym lokalami komunalnymi, wynajmowanymi, przyznawanymi socjalnie (w tym bezumowne korzystanie do czasu zmiany statusu lub rozwiązania),
 • zarządzanie Wspólnotami Mieszkaniowymi na podstawie uchwał i regulaminów Wspólnot

 

Dane mogą również być przetwarzane w celach:

 • realizacji zadań w interesie publicznym
 • realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa
 • archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem,
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co także jest naszym prawnie uzasadnionym interesem.

Dane osobowe przekazane ZGM w Sulęcinie udostępniane są Urzędowi Miasta i Gminy Sulęcin oraz instytucjom podległym UMiG, w ramach podległości wynikającej z statusu Samorządowego Zakładu Budżetowego.

Dane osobowe mogą być również przekazywane organom związanym z windykacją należności, którą definiują inne przepisy prawa, podwykonawcą w określony ściśle sposób, w tym:

 • Radcy Prawnemu w celu konsultacji prawnej,
 • Podwykonawca m.in. prac budowlanych, instalacyjnych, usługowych (tylko dane zasobu niezbędne do identyfikacji mieszkańca)

Okres przechowywania

Dane będą przetwarzane bezterminowo.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Przetwarzanie danych jest konieczne do prawidłowego zarządzania zasobami oraz zależności wynikającej z podległości Samorządowego Zakładu Budżetowego względem Urzędu Miasta i Gminy Sulęcin.

Prawa podmiotów danych

W ramach przetwarzania danych przez ZGM  zgodnie z krajowymi procedurami przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych – jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, byśmy przetwarzali Państwa dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego :

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa

 

Pani/Pana  dane osobowe są zbierane w celu:

 • podpisywania umów między mieszkańcami zasobów gminy oraz Gminą Sulęcin, wynikające z Statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Sulęcinie stanowiącego załącznik do Uchwały NR XLI/259/17 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28września 2018 r.
 • zarządzania zasobami Wspólnot Mieszkaniowych wynikająca z regulaminów Wspólnot oraz Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. 1994 nr 85 poz. 388
  z późniejszymi zmianami)
 • dobrowolnej deklaracji zezwalającej na przetwarzanie danych osobowych.

 

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika ze wskazanych powyżej podstaw prawnych. W przypadku braku zezwolenia na przetwarzanie danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umów.

Informujemy, iż Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Sulęcinie nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.